நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)
சேவைகள்

National Institute of Labour Studies

 

NILS இல் பயிற்சி நிகழ்ச்சிகளை பெற்றுக் கொள்ளலாம்

left direction
right direction

எதிர்வரும் நிகழ்ச்சிகள்

நிகழ்ச்சியின் பெயர் நிகழ்ச்சி வகை ஆரம்பம்
அனைத்தும்

செய்திகள்

NILS ஆல் வழங்கப்படும் சேவைகள்

தொடர்புகளுக்கு