நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு எம்மை பற்றி ஆலோசனைச் சபை
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

கொள்கை அமைப்பாளர்

கெளரவ. டபிள்யூ. டி. ஜே. செனவிரத்ன
அமைச்சர் - தொழில் மற்றும் தொழிற்சங்க உறவுகள் அமைச்சு

நிர்வாக குழு

திரு. எஸ். எம். கோத்தபாய ஜயரத்ன
செயலாளர் - தொழில் மற்றும் தொழிற்சங்க உறவுகள் அமைச்சு
தவிசாளர் - தேசிய தொழில் கற்கைகள் நிறுவனம்

திருமதி. டபிள்யூ. எம். சந்தனி அமரதுங்க
தொழில் ஆணையாளர் நாயகம்

திரு. சமன்  டி. வதுகே
பணிப்பாளர் நாயகம்- தேசிய தொழில் கற்கைகள் நிறுவனம்

 


பேராசிரியர். கே. சுனில். சந்திரசிறி


செல்வி. ஏ. எஸ். இலங்கம்கே
மேலதிக செயலாளர் - திறன் மேம்பாட்டு மற்றும் தொழிற் பயிற்சி அமைச்சு


திரு. டபிள்யூ. எம். சந்திரசிறி
பணிப்பாளர் - கைத்தொழில் மற்றும் வணிகம் பற்றிய அமைச்சு


திருமதி. சி. எச். ரணதுங்க
உதவி இயக்குனர் - பொது நிதி துறை

திருமதி. சமந்தி சேனாநாயக்க
சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர் - பொது நிருவாக, முகாமைத்துவ அமைச்சு

செல்வி. ஆர். பி. கங்கேவல
சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர் - கல்வி அமைச்சு

திரு. எ. எல். தேவேந்திர
தொழிற்சங்கங்கள் - பொதுச் செயலாளர் - இலங்கை சுதந்திர ஊழியர் சங்கம்

திரு. சி. பி. மாயாதுன்னே
வழக்கறிஞர்

திரு. ஜெ. எம். என். ஜயசிங்க
கூட்டுறவு தவிசாளர் - தொழிற் களம்

திரு. எம்.எ.எம்.எ. மொரகொட

திரு. ரோஹன் ஜி. பண்டிதகோறளகே
பணிப்பாளர் - Aitken Spence Corporate Finance Ltd

திரு. டபிள்யூ. என். எஸ். விக்கிரமசிங்க

திரு. டபிள்யூ. எம். கே. கே. வீரசிங்க
பணிப்பாளர் நாயகம் - இலங்கை முதலாளிமார் சம்மேளனம்

திரு. கே. தர்மசிறி வீரசிங்க

செல்வி. பி.எஸ். அரம்பவட்ட

 NILS ஆல் வழங்கப்படும் சேவைகள்

தொடர்புகளுக்கு